درباره پدرام سلطانی

حال خوب زندگی

فرصت زندگی کوتاه است. گاهی نه دفعه بعدی وجود دارد، نه وقفه‌ای و نه فرصت دوباره‌ای فرصت برای محبت ، برای شاد بودن، برای شریک شدن در لبخند، کسب دانش و انتقال آن، برای سفر کردن، برای لحظه‌ای آسودگی خاطر خود و بغل‌دستی‌ات فرصت برای اینکه چیزی هرچند کوچک به زندگی اضافه کنیم و امتداد زندگی یکدیگر باشیم. به قول مارکز حسرت واقعی را آن زمانی می‌خوری که می‌بینی به اندازه سن و سالت زندگی نکرده‌ای.

"پس به اندازه سن و سال‌مان زندگی کنیم."

پدرام سلطانی
پدرام سلطانی

جدیدترین توییت‌ها

مسئولیت اجتماعی

قدم‌های در مسیر توسعه

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد. ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری، برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.

به ایده‌هایتان فرصت زندگی دهید...