ارائه پدرام سلطانی در یلدا سامیت 1400

ارائه پدرام سلطانی رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ پرسال در رویداد یلداسامیت 1400 در خصوص سرمایه‌گذاری خطرپذیر‌