اقتصاد گروه پرشماري از كشورهاي تحريم‌شده اقتصادي توسط ايالات‌ متحده آمريكا در نيم‌قرن اخير هرگز از پا در نيامده و فلج نشده است. متنوع كردن بازارهاي صادرات و واردات و انعطاف‌پذيري در تجارت خارجي ابزاري است كه كشورهاي تحريم‌شده به كار مي‌گيرند. ايران نيز بايد از اين ابزارها استفاده كند تا تحريم‌هاي اقتصادي تشديدشده كم‌اثر شوند. كره‌جنوبي از شركاي بزرگ تجاري ايران است كه نحوه مواجهه با آن مي‌تواند تعيين كننده باشد.
برخي فعالان اقتصادي و كارشناسان خارجي درباره تجارت ايران و كره جنوبي داوري كرده‌‌اند كه مي‌خوانيد.

 

اقتصاد گروه پرشماري از كشورهاي تحريم‌شده اقتصادي توسط ايالات‌ متحده آمريكا در نيم‌قرن اخير هرگز از پا در نيامده و فلج نشده است. متنوع كردن بازارهاي صادرات و واردات و انعطاف‌پذيري در تجارت خارجي ابزاري است كه كشورهاي تحريم‌شده به كار مي‌گيرند. ايران نيز بايد از اين ابزارها استفاده كند تا تحريم‌هاي اقتصادي تشديدشده كم‌اثر شوند. كره‌جنوبي از شركاي بزرگ تجاري ايران است كه نحوه مواجهه با آن مي‌تواند تعيين كننده باشد.
برخي فعالان اقتصادي و كارشناسان خارجي درباره تجارت ايران و كره جنوبي داوري كرده‌‌اند كه مي‌خوانيد.

 اماراتبازهمواسطهميشود؟

تاكيدمقامارشدتجارتخارجيكشوربرتلاشايرانبرايمديريتشرايطفعليوتصميمگيريتوامباتدبيردر

حالياستكهبهبرخيفعالانبخشخصوصيمذاكراتدرحالانجامبينايرانوكرهجنوبيرامثبتارزيابي

ميكنندودرعينحالبهمسوولانتوصيهميكنندكهتحتتاثيرفشارهااحساسيتصميمنگيرند.

پدارمسلطاني،نايبرييساتاقبازرگاني ایران كهاميدواربهتداومتجارتايرانوكره است،احتمالميدهدكهازاينپستجارتدوكشورباواسطهگرياماراتادامهيابد.

سلطانيميگويد:احتمالاازاينپسكرهنفتايرانراازطريقامارات خريداريكندودرعينحالكالاهايكرهاينيزباواسطهاماراتواردكشورشوند.

اوبااينتوضيحات،بهروابطتجاريگستردهكرهباآمريكاوجهانغرباشارهميكندونتيجهميگيردكه

اظهارنظراخيرمقاماتكرهايدرموردتوقفخريدنفتايران،بيشتريكژستسياسياست.

بهگفتهاودراين شرايطمقاماتايرانيبايددورازعصبيتوشتابزدگيطوريمذاكراتباكرهرابهپيشببرندكهمنجربهكاهش تجارتخارجينشود.

بهاعتقاداينفعالاقتصادي،بهطورقطعمقاماتكرهاينيزبرايننكتهواقف اندكهازدست دادنبازارايرانبرايآنهاهزينهبراست.

خريدارجديدبهجايكرهباوجودهمهخوشبينيهابهنتايجمثبت مذاكراتايرانوكرهتلاشهايينيزبراييافتنخريدارانجايگزيننفتايرانبهجايكرهدرجرياناست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *