افزايش قيمت سکه و ارز در درجه اول به دليل برخی مشکلاتی است که به واسطه تحريم براین نقل وانتقال ارز به وجودآمده ودر درجه دوم برخی سياست های بانک مرکزی است که به واسطه مديران بانک هاياتصميمات مديران ارشداجازه نمی دهندابزارهايی که بانک مرکزی برای کنترل نقدينگی دارد درنظام بانکی استفاده شود.

 

اگرجريان افزايشنرخارزوطلابههميننحوادامهداشتهباشدمنجربهتضعيف اقتصادخواهدشدکهدردرجهاولاعتمادراازبازارسلبمی کندو فعالاناقتصادیبالاجبارخريدوفروشهایخودرامتوقفمی کنند وبالطبعپولملیازچرخهمبادلاتخارجمی شودومبادلاتداخلی همباارزهایخارجیصورتمی گيردکهتورمشديدیدامنگيراقتصاد می شود،سرمايه گذاری هامتوقفمی شودونرخبيکاریروبهفزونی می گذارد.
وضعيتکنونیبازارارزناشیازبرخیسياست هایبانک مرکزیوهمينطورانجامنشدناقداماتکارسازوموثرطیيکیدوماه گذشتهاست.
دربارهارزشپولملیوتفاوتآنباارزهایبين المللیدرابتدابايدمسئولينرودربايستیراکنارگذاشتهوازاظهارات غيرکارشناسانهدراينفضاپرهيزکنندوواقعيترابپذيرندکهاتخاذ روشديپلماسیفعالدرجريانمذاکراتمی تواندوضعيتیرابرای کشوربه وجودآوردکهموجبهمگرايیبيشتربراقتصادشود.
نکته دومايناستکهمديرانکشورعموماًفضایاقتصادیراآنگونهکه واقعيتاستدرنظرنمی گيرندواختلاف نظرهايیدارند. طبيعتاالان زمانمناسبیبرایاينگونهرفتارهایسياسیدرداخلنيستوشرايطی نيستکهبهواسطهاختلافاتجناحیمسئولينکارهايیانجامدهند کهبرآرامشاقتصادتاثيربگذارد.
نکتهسومهمايناستکهبايدبا نگاهیهوشمندانه،دقيقوباروحيههمگرايیوهمفکریواجماع دربينمسئوليناقتصادیکشورنسبتبهاتخاذتصميمواجرانمودن راهکارهایمناسببرایخروجازمسيریکهمنجربهتضعيفاقتصاد کشورخواهدشد،اقدامشوددرغيراينصورتوضعيتبدترخواهد شد.
نمونهبارزعدولازاينروشناگزير،تصميمشورایپولواعتبار مبنیبرافزايشنرخسودسپرده هایبانکیبودکهبعدازاعلامآنبازار آرامشنسبیرابهخودديداماباتکذيبآنديديمکهروندافزايش نرخارزوطلاسريع ترادامهيافت.

منبع: روزنامه آرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *