بررسی وضعیت بازار ثانویه ارز در گفت‌وگو با پدرام سلطانی