انتظار بخش خصوصی از رئیس‌جمهور آینده چیست؟ پدرام سلطانی پاسخ می‌دهد