سخنان پدرام سلطانی در دومین نشست شفافیت و گردش آزاد اطلاعات اقتصادی