عضویت نایب رئیس اتاق ایران در شورای عمومی فدراسیون‌ اتاق‌های بازرگانی جهان