بخشی از فیلم افتتاح مدارس ایران من چهارمحال و بختیار