فیلم افتتاح مدرسه ایران من 20-روستای کهنه جلگه خراسان شمالی