تاثیر بحران های اقتصادی جهانی بر کشورهای عضو این سازمان 25 آبان 1391