رونمایی از سند راهبردی صنعت، معدن ، تجارت در گفت و گو با برنامه بازار خبر رادیو