ضربتی ترین اقدام دولت یازدهم برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور - رادیو گفتگو 29 خرداد 92