اتاق ایران و تهران تا چه حد با برنامه های تولیدمحور دولت همراه هستند؟