راه برون رفت از مشکلات اقتصادی در داخل کشور است یا در ارتباط دیپلماتیک با غرب؟