سخنرانی پدرام سلطانی در همایش اقتصادی آلمان و ایران در فرانکفورت