آسیب شناسی اقتصاد و بخش خصوصی کشور در گفتگو با رادیو اقتصاد-8 آذر93