استقبال بخش خصوصی از کاهش نرخ سود در گفتگو با پدرام سلطانی