سخنرانی پدرام سلطانی در همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبران آینده