بررسی ابعاد لایحه اصلاح قانون تجارت از زبان پدرام سلطانی