گفتگو صدای اقتصاد با پدرام سلطانی با موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی