تا چه اندازه آماده پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستیم؟