روزنامه گسترش صمت: پدرام سلطاني، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران نيز معتقد است که تک نرخي شدن قيمت بنزين و گازوييل و افزايش ۲۰درصدي نرخ آنها تاثير چنداني بر قيمت کالها و محصولات صنعتي ندارد.

 

روزنامه گسترش صمت: پدرام سلطاني، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران نيز معتقد است که تک نرخي شدن قيمت بنزين و گازوييل و افزايش ۲۰درصدي نرخ آنها تاثير چنداني بر قيمت کالها و محصولات صنعتي ندارد.

وي ضمن ارزيابي مثبت از تک نرخي شدن بنزين گفت: آزاد شدن نرخ بنزين در قيمت محصوالت صنعتي تغيير خاصي
ايجاد نمي‌‌کند و فقط تغيير قيمت گازوييل اثر جزئي بر بخش حمل ونقل خواهد داشت.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران درباره تک نرخي شدن بنزين و اثرات آن در بخشهاي مختلف اقتصادي تصريح
کرد: نبايد کاهش يارانه و اهداف قانون هدفمندسازي را متوقف کرد.
وي ضمن تاييد اين اقدام دولت براي تک نرخي شدن بنزين ادامه داد: با تمرکز بر تک نرخي کردن بنزين، گام اصولي برداشته شد، زيرا اين اقدام در شرايط فعلي در هزينه هاي توليد و همچنين بخش حمل ونقل اثرقابل توجهي نخواهد داشت.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: تک نرخي شدن بنزين در قيمت محصولات صنايع تغيير خاصي ايجاد نخواهد کرد و تنها تغيير قيمت گازوييل ميتواند اثر جزئي داشته باشد، چراکه تاثير گازوييل در بخش حمل ونقل چندان زياد نيست و تغيير رخ داده حدود 2 تا 3 درصد بر نرخ تمام شده تاثيرگذار خواهد بود.
سلطاني درباره تاثيرات اجتماعي اين اتفاق نيز اظهار کرد: اين مسيري است که مجبور هستيم آن را طي کنيم. به هر
حال تک نرخي شدن بنزين، هزينه هاي کساني که از خودروهاي شخصي استفاده ميکنند را افزايش ميدهد اما براي
اقشار ضعيفتر که از وسايل حمل ونقل عمومي استفاده ميکنند، تاثير چنداني نخواهد داشت.
وي يادآور شد: به موازات تغيير قيمت حاملهاي انرژي، زيرساختهاي حمل ونقل بايد تقويت شود و همزمان با حذف يارانه بنزين، توسعه خطوط مترو و قطار زيرزميني، گاز سوز کردن تاکسيها و اقداماتي از اين دست نيز دنبال شود.
از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه و مطرح شدن افزايش قيمت حاملهاي انرژي، همواره در ميان توليدکنندگان ابراز نگراني هايي نسبت به کاهش قدرت رقابت پذيري توليدات ايراني حتي در بازار داخلي وجود داشته است.
گفتني است؛ همين امر باعث شد تا در زمان تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، مصوب شود که ۳۰درصد از منابع حاصل
از اجراي اين قانون به عنوان يارانه به بخش توليد پرداخت شود تا با کنترل هزينه ها به نوعي مانع کاهش قدرت رقابت پذيري توليدات ايراني شویم. اجراي طرح تک نرخي شدن بنزین نيز شايد اين روزها به عاملي براي ايجاد نگراني در ميان توليدکنندگان تبديل شده باشد و اجراي اين طرح تا حدودي منجر به افزايش هزينه هاي توليد به دليل بالا رفتن هزينه هاي حملونقل شود، اما به طور قطع تدوين راهکارهاي حمايتي از توليد در زمينه هاي گوناگون، ايجاد بازارهاي هدف جديد از يک سو و توليد محصولات با کيفيت از سويي ديگر ميتواند توليدات ايراني را رقابت پذير کرده و مانع افزايش هزينه هاي توليد شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *