هر تریبون بین المللــی، جایگاه و فرصتی است که دولتمردان کشورهای مختلف مواضع و سیاســت های خود را بدون واســطه معرفــی و تبیین و ارتباطات نزدیکتری با جامعه جهانی برقرار کننــد. در مقابل، جامعه جهانی هم این فرصــت را پیــدا می کند که براساس گفته ها و اطلاعات بلاواسطه ای که رد و بدل می شود قضاوت

 

هر تریبون بین المللــی، جایگاه و فرصتی است که دولتمردان کشورهای مختلف مواضع و سیاســت های خود را بدون واســطه معرفــی و تبیین و ارتباطات نزدیکتری با جامعه جهانی برقرار کننــد. در مقابل، جامعه جهانی هم این فرصــت را پیــدا می کند که براساس گفته ها و اطلاعات بلاواسطه ای که رد و بدل می شود قضاوت دقیقتری درباره رفتار دولتمردان کشورها و برنامه آنها داشــته باشــند. اجلاس داووس یکی از مهم ترین همایش های ســالانه برای بســیاری از دولت ها و بنگاه های اقتصادی جهان به شــمار می رود.
این اجـلاس فرصت مناســبی بــرای هر دولتمردی اســت کــه بخواهد تعاملی مناسب با جهان داشــته باشد. حسن روحانی رئیس جمهــور ایران نیز بدون شــک فرصت داووس را مهم دانسته و برای آن برنامه ریزی خوبی انجام داده بود. نتایج ایــن برنامه ریزی را میتوان در واکنش ها به اظهارات و برنامه های وی به خوبی مشــاهده کرد؛ سخنانی که در وهله اول مورد استقبال بسیاری از حاضران در این اجلاس قرار گرفت.
این موضوع خــود می تواند گام مثبتی در روابط آتی ایران با کشورهای حاضر در اجلاس باشــد. به نظر می آید این فضای مثبت مقدمــه ای خواهد بود بر تقویــت روابط و تبدیــل بدبینی ها به خوش بینی ها در رابطه ایران با بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان. یکــی از اظهــارات قابل تامل آقای روحانی درباره اقتصاد کشــورمان در این اجلاس آن بود که اقتصاد ایران، بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف سه دهه آینده در زمره ده اقتصاد اول دنیا قرار گیرد. در راســتای این اظهارات باید توجه داشته باشــیم که اقتصاد و سایر شاخص ها و ویژگی های کشور ما از نظر موقعیت مکانی، منابع زیرزمینی، جمعیت و سایر پتانسیل های کشور این امکان را به ما می دهــد که در صورت وجود یک حکمرانی و مدیریت خوب و مستمر به موفقیت های چشمگیری دســت یابیم. البته به این شــرط که دولت های بعدی به گونه ای عمل کنند که ما مجددا به ورطه اقتصادها رفتار پوپولیستی مانند آنچه در هشت سال گذشته شاهد آن بودیم، فرو نرویم.
ما باید پیشرفت را با آهنگی سریعتر نسبت به کشورهای رقیب از سر بگیریم و جایگاه خود را در بین کشــورهای جهان ارتقا دهیم. آنچه آقای روحانی به آن اشاره کرده و اعلام کردند که ما در 30 ســال آینده میتوانیم بین 10 کشور برتر جهان از لحاظ اقتصادی قرار بگیریم، قطعا نیاز به بررسی، محاسبات دقیق تر و جامعتری دارد )که شاید مشاوران آقای رئیس جمهور آن را انجام داده باشند( اما بالقوه این ظرفیت وجود دارد. حال باید ببینیم که بالفعل چنین توانایی ای داریم که برنامه ریزی هایمان را به نوعی انجام دهیم که مولفه های اقتصاد کشور همگی هم جهت شود و اقتصاد ما رشد قابل توجهی بیابد؟ ما برای اینکه تا ســه دهه دیگر چنین جایگاهی پیدا کنیم نیاز داریم که در این 30 سال متوسط رشدمان بالای شش یا هفت درصد باشد. البته این کار بسیار مشکلی است اما عملی است و نیاز به تلاش فراوان دارد.
موضوع دیگری که این روزها در رسانه های کشورمان و شاید حتی در رسانه های سایر کشورها مطرح می شــود نوعی خوشبینی و تاثیرگذاری گسترده از نتایج این نشست بر شرایط امروز ایران است. به هر حال در اجلاس داووس آنچه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، گفته ها و صحت آن در عمل اســت. البتــه واقع بینی در عمل موضوعی است که بعدها قابل ارزیابی است. اما چون اظهارات در چنین نشست هایی از طرف مقامات مسوول انجام می گیرد و به طور خاص از طرف کشور ما رئیس جمهور حضور دارد اظهارات او مطرح است. این گفته ها می تواند مورد اتکا و استناد قرار گیرد، بنابراین آنچه این روزها در رســانه ها منعکس میشود نگاه تبلیغی نیست بلکه این حرف ها در صورتی که در آینده اجرا نشــود یا خلاف آن انجام گیرد، معمولا مجددا از سوی رسانه های بین المللی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. پس می توان اینطور نتیجه گرفت که ایــن اجلاس با تمام اظهاراتی که در آن مطرح می شــود به همان اندازه که در رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد حتی بیش از آن برای اعتبار دولت ها حائز اهمیت خواهد بود.
به اعتقاد من ســخنانی که حســن روحانی در این اجلاس بیان کرده و وعده هایی که داده، حتما به آن اعتقاد داشته است و مبتنی بر برنامه ها و سیاست های دولتش است. این اظهارات در آینده با کارنامه وی مقایسه میشود و میزان تطابق آن دو با هم می تواند مقیاس مناسبی برای صداقت و کارایی وی به شمار رود.
در حاشیه این اجلاس همان طور که شاهد بودید، هیات ایرانی با شرکت های بزرگ و چندملیتی هم فرصت صحبت و مذاکره و رایزنی مســتقیم داشت. به نظر می آید این دیدارها فرصت بســیار خوبی برای ترغیب این شرکتها به ورود دوباره به کشورمان برای ســرمایه گذاری و فعالیت را فراهم کرده باشد. اگرچه بسیار زود است که دستاوردهای این ســفر را ارزیابی کنیم، اما به هر حال من بر این اعتقاد هســتم که باید این حرکت ها را تکرار کنیم و در عمل هم تحولات جدید ایران را به جهانیان نشــان دهیم.
طبیعتا تلفیق حرف و عمل در ماه های آینده به تدریج این باور را در سرمایه گذاران، شــرکت های چندملیتی و همینطور در دولتمردان کشــورهای آنها تقویت می کند و در نتیجه مســیر را برای همکاری با کشورمان هموارتر خواهد کرد.

منبع: روزنامه فرهیختگان

استفاده شده در:
روزنامه ها: جهان اقتصاد – جمهوری اسلامی – آسیا
سایت ها: خبرآنلاین – اقتصاد ایرانی -پایگاه خبری تحلیلی گزارش نیوز – اتاق ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *