مظاهری هم رفت


مظاهری هم رفت

برای دومین بار در دوره دولت نهم رئیس کل بانک مرکزی تغییر یافت. مظاهری یکسال پیش با امیدهای فراوانی برای هدایت کشتی به طوفان نشسته پول و بانک کشور به بانک مرکزی رفت. وی دراین مدت تلاش فراوانی جهت برگرداندن سیاستهای پولی کشور به مسیر اصلی خود نمود. اما به مانند تغییرات برخی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت نهم مانند وزیر اقتصاد و رئیس سازمان منحله مدیریت و برنامه ریزی وی نیز به رای حکمرانان دولت نهم کنار گذاشته شد. متأسفانه در شرائطی که اقتصاد کشور در بستر احتضار قرار دارد هنوز کسانی برای اقتصاد تصمیم میگیرند که آشنائی زیادی با این علم ندارند. و امروز پس از سه سال کارنامه اقتصادی دولت نهم با نفت بیش از 100 دلار و صندوق ذخیره خالی از ارز نمره قابل عرضی نگرفته است. جالب اینکه در دولت نهم هر کسی برای اقتصاد تصمیم میگیرد بجز مهره های اقتصادی دولت. با رفتن مظاهری روزهای خوشی برای اقتصاد در ادامه کار دولت نهم پیش بینی نمیشود.